Патологическая анатомия Патологическая анатомия Вашему вниманию предлагается издание \"Патологическая анатомия\". На казахском языке. Ресейді? белгілі ?алым-патологанатомдары А.И. Струков пен В.В. Серовты? д?ниеж?зіні? к?птеген елдерінде ?олданыс тап?ан о?улы?ыны? стереотипті бесінші басылымны? аудармасын ?сынып отырмыз. О?улы? екі б?лімнен -жалпы ж?не жеке аурулар патологиялы? анатомиясы б?лімдерінен ??рыл?ан. Б?л басылымда?ы адам патологиясыны? жалпы курсы жасушалы? патология мен шок ж?не склероз?а арнал?ан жа?а материалмен толы?тырыл?ан. Екінші б?лімге тромбоцитпения мен тромбоцитпатия, ми тамырларыны? аурулары, жедел бронхит, интерстицийлік нефрит, с?йек-б?лшы?ет, орталы? ж?йке ж?йелері аурулары ж?не т.б. жайлы ма?л?мат ?амтыл?ын тараулар мен тараушалар кіргізілген. Аударма жайлы ?андай да болса пікірді д?н ризашылы?пен ?абылдау?а дайынбыз. ?йткені ?аза? тілді медицинаны желтілдіруге б?ріміз атсалысуымыз ?ажеттіа?.. Вы можете оставить свое мнение здесь. Для этого нужно зарегистрироваться ГЭОТАР-Медиа 978-5-9704-2416-2
2678 руб.
Russian
Каталог товаров

Патологическая анатомия

Временно отсутствует
?
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре
  • Отзывы ReadRate
Вашему вниманию предлагается издание "Патологическая анатомия". На казахском языке.

Ресейді? белгілі ?алым-патологанатомдары А.И. Струков пен В.В. Серовты? д?ниеж?зіні? к?птеген елдерінде ?олданыс тап?ан о?улы?ыны? стереотипті бесінші басылымны? аудармасын ?сынып отырмыз. О?улы? екі б?лімнен -жалпы ж?не жеке аурулар патологиялы? анатомиясы б?лімдерінен ??рыл?ан. Б?л басылымда?ы адам патологиясыны? жалпы курсы жасушалы? патология мен шок ж?не склероз?а арнал?ан жа?а материалмен толы?тырыл?ан. Екінші б?лімге тромбоцитпения мен тромбоцитпатия, ми тамырларыны? аурулары, жедел бронхит, интерстицийлік нефрит, с?йек-б?лшы?ет, орталы? ж?йке ж?йелері аурулары ж?не т.б. жайлы ма?л?мат ?амтыл?ын тараулар мен тараушалар кіргізілген.

Аударма жайлы ?андай да болса пікірді д?н ризашылы?пен ?абылдау?а дайынбыз. ?йткені ?аза? тілді медицинаны желтілдіруге б?ріміз атсалысуымыз ?ажеттіа?..

Вы можете оставить свое мнение здесь. Для этого нужно зарегистрироваться

Оставить заявку на описание
?
Содержание
Бірінші басылымына ал?ы с?з ...................................................................................... 13
Екінші басылымына ал?ы с?з ....................................................................................... 14
?шінші басылымына ал?ы с?з ...................................................................................... 15
КІРІСПЕ ........................................................................................................................ 16
Патологиялы? анатомияны? мазм?ны мен міндеттері ......................................... 16
Патологиялы? анатомияны? объектілері, зерттеу ?дістері
ж?не ??рылымды? де?гейлер ................................................................................. 17
?ыс?аша тарихи деректер ....................................................................................... 19
ЖАЛПЫ ПАТОЛОГИЯЛЫ? АНАТОМИЯ .......................................................... 27
За?ым ............................................................................................................................. 29
Жасушалы? патология ................................................................................................... 29
Жасуша ядросыны? патологиясы ............................................................................. 31
Ядроны? ??рылысы мен к?лемі ................................................................................ 32
Ядроны? пішіні ж?не саны ........................................................................................ 34
Ядрошы?ты? ??рылысы мен к?лемі ......................................................................... 36
Дистрофия ..................................................................................................................... 68
Жалпы ма?л?мат ............................................................................................................ 68
Паренхималы? дистрофиялар ....................................................................................... 71
Паренхималы? белокты дистрофиялар (диспротеиноздар) ................................... 72
Гиалин-тамшылы дистрофия ................................................................................ 73
Гидропиялы дистрофия ......................................................................................... 74
?аса?ды дистрофия ............................................................................................... 76
Паренхималы? майлы дистрофиялар (липидоздар) ................................................ 77
Паренхималы? к?мірсулы дистрофиялар ................................................................. 80
Гликоген алмасуы б?зылатын к?мірсулы дистрофиялар ................................... 81
Гликопротеидтер алмасуы б?зылатын к?мірсулы дистрофиялар ..................... 83
Строма-тамырлы? дистрофиялар ................................................................................. 84
Строма-тамырлы? белокты дистрофиялар (диспротеиноздар) .............................. 84
Мукоиды ісіну ........................................................................................................ 85
Фибриноидты ісіну (фибриноид) ......................................................................... 86
Гиалиноз .................................................................................................................. 88
Амилоидоз .............................................................................................................. 91
Строма-тамырлы? майлы дистрофиялар (липидоздар) ........................................ 100
Нейтрал майлар алмасуыны? б?зылуы .............................................................. 100
Холестерин ж?не оны? эфирлері алмасуыны? б?зылуы ................................. 102
Строма-тамырлы? к?мірсулы дистрофиялар ......................................................... 103
Аралас дистрофиялар .................................................................................................. 104
Хромопротеидтер (эндогендік пигменттер) алмасуыны? б?зылуы ................... 104
Гемоглобингендік пигменттер алмасуыны? б?зылуы ...................................... 105
Протеингендік (тирозингендік) пигменттер алмасуыны? б?зылуы ................111
Липидoгендік пигменттер (липопигменттер) алмасуыны? б?зылуы ............. 113
Нуклеопротеидтер алмасуыны? б?зылуы ......................................................... 116
Минералдар алмасуыны? б?зылуы (минералды? дистрофиялар) ....................... 117
Кальций алмасуыны? б?зылуы .......................................................................... 117
Мыс алмасуыны? б?зылуы ................................................................................. 121
Калий алмасуыны? б?зылуы .............................................................................. 121
4 Мазм?ны
Темір алмасуыны? б?зылуы ............................................................................... 122
Тастарды? т?зілуі ................................................................................................. 122
Некроз........................................................................................................................... 124
?лім, оны? бейнесі. ?лгеннен кейінгі ?згерістер ..................................................... 137
?ан айналымы мен лимфа айналымыны? б?зылуы ......................................... 142
?ан айналымыны? б?зылуы ....................................................................................... 143
Толы??андылы? ........................................................................................................ 144
Артериялы? толы??андылы? .............................................................................. 144
Веналы? толы??андылы? .................................................................................... 145
Веналы? жалпы толы??андылы? .................................................................... 145
Веналы? жергілікті толы??андылы? ............................................................... 152
?аназды? ............................................................................................................... 153
?ан кету ................................................................................................................. 154
Плазмаррагия ........................................................................................................ 157
Стаз ........................................................................................................................ 158
Тромбоз ................................................................................................................. 159
Эмболия ................................................................................................................ 168
Шок ........................................................................................................................ 171
Лимфа айналымыны? б?зылуы .................................................................................. 173
Тіндік с?йы?ты? м?лшеріні? ?згерістері .................................................................. 176
?абыну ......................................................................................................................... 180
Жалпы ма?л?мат ........................................................................................................... 180
?абынуды? этиологиясы ............................................................................................. 180
?абынуды? морфологиясы мен патогенезі ............................................................... 181
?абынуды? терминологиясы мен классификациясы ............................................... 189
?абынуды? морфологиялы? нысандары ................................................................... 190
Экссудатты ?абыну ................................................................................................... 190
Пролиферациялы (?німдік) ?абыну ........................................................................ 196
Иммунпатологиялы? ?дерістер............................................................................... 203
Иммунгенез б?зылуыны? морфологиясы ................................................................. 203
Иммуногенез б?зыл?анда айыршы? безде (тимуста) дамитын ?згерістер ......... 204
Иммуногенез б?зыл?анда шеткі лимфоидты? тіндерде дамитын ?згерістер ..... 206
Гиперсезімталды? жауаптар .................................................................................... 207
Аутоиммундану ж?не аутоиммунды? аурулар ....................................................... 213
Иммундефицитті синдромдар ................................................................................. 215
Біріншілік иммундефицитті синдромдар........................................................... 216
Салдарлы? иммундефицитті синдромдар .......................................................... 219
Регенерация ................................................................................................................. 220
Жалпы ма?л?мат ........................................................................................................... 220
Жеке тіндер мен м?шелерді? регенерациясы ............................................................ 225
Жара?атты? жазылуы .................................................................................................. 233
Бейімделулік (адаптациялы?) ж?не компенсациялы? ?дерістер ..................... 235
Бейімделу (адаптация) ................................................................................................. 235
Компенсация ................................................................................................................. 242
Склероз ........................................................................................................................ 247
Ісіктер ........................................................................................................................... 250
Жалпы ма?л?мат ........................................................................................................... 250
Ісікті? ??рылысы. Ісіктік жасушаны? ерекшеліктері ............................................... 252
Ісікті? ?суі ..................................................................................................................... 258
Мазм?ны 5
?атерсіз ж?не ?атерлі ісіктер ...................................................................................... 260
Ісікті? морфогенезі ...................................................................................................... 262
Ісікті? гистогенезі ........................................................................................................ 263
Ісіктік прогрессия ........................................................................................................ 264
Организмні? ісікке иммунды? жауабы ...................................................................... 265
Ісікті? этиологиясы (каузальды? генезі) .................................................................... 266
Ісіктерді? классификациясы мен морфологиясы ...................................................... 268
Дамитын орны бейспецификалы эпителийлік ісіктер .......................................... 269
?атерсіз ісіктер ..................................................................................................... 269
?атерлі ісіктер ...................................................................................................... 271
Экзо- ж?не эндокриндік бездер мен эпителийлік жамыл?ыны? ісіктері ............ 276
Экзокриндік бездер мен эпителийлік жамыл?ыны? ісіктері ........................... 276
Бауыр .................................................................................................................. 277
Б?йрек ................................................................................................................ 277
С?т безі .............................................................................................................. 278
Жатыр ................................................................................................................. 280
Тері ..................................................................................................................... 281
Эндокриндік бездерді? ісіктері ........................................................................... 282
Аналы? без ........................................................................................................ 283
Аталы? без (ен) ................................................................................................. 285
?ал?анша без ..................................................................................................... 286
?ал?анша ма?ы безі ......................................................................................... 287
Б?йрек?сті безі .................................................................................................. 287
Айыршы? без (тимус)....................................................................................... 288
Гипофиз ............................................................................................................. 289
Эпифиз ............................................................................................................... 290
?й?ы безі ........................................................................................................... 290
Ас?азан-ішек жолы ........................................................................................... 290
Мезенхималы? ісіктер .............................................................................................. 290
?атерсіз ісіктер ..................................................................................................... 292
?атерлі ісіктер ...................................................................................................... 296
Меланинт?зетін тінні? ісіктері ................................................................................ 299
Ж?йке ж?йесі мен ми ?абы?шаларыны? ісіктері .................................................. 300
Нейроэктодермалы? ісіктер ................................................................................ 300
Астроциттік ісіктер ........................................................................................... 301
Олигодендроглиялы? ісіктер ........................................................................... 302
Эпендималы? ісіктер ж?не хориоидты? эпителийді? ісіктері ..................... 302
Нейронды? ісіктер ............................................................................................ 303
Толысуы т?мен ж?не эмбрионды? ісіктер ...................................................... 304
Менингтамырлы? ісіктер ...................................................................................... 304
Вегетативтік ж?йке ж?йесіні? ісіктері ................................................................ 304
Шеткі ж?йке ж?йесіні? ісіктері ........................................................................... 305
?ан ж?йесіні? ісіктері .............................................................................................. 306
Тератомалар ............................................................................................................... 306
ЖЕКЕ АУРУЛАРДЫ? ПАТОЛОГИЯЛЫ? АНАТОМИЯСЫ .......................... 307
?ан ж?йесіні? аурулары ........................................................................................... 312
Анемиялар .................................................................................................................... 312
?ан кеткендіктен дамитын (постгеморрагиялы?) анемиялар ............................. 313
?анны? жасалуы б?лінгендіктен дамитын анемиялар ......................................... 314
6 Мазм?ны
?ан тым к?п ыдыра?анды?тан дамитын (гемолиздік) анемиялар ...................... 319
?ан ж?йесіні? ісіктері (гемобластоздар) ................................................................... 321
Лейкоздар — ?ан жасайтын тінні? ж?йелік ісікті аурулары ................................ 322
Жедел лейкоздар ................................................................................................... 325
Созылмалы лейкоздар .......................................................................................... 331
Миелоцит текті созылмалы лейкоздар ........................................................... 331
Лимфоцит текті созылмалы лейкоздар ........................................................... 334
Моноцит текті созылмалы лейкоздар ............................................................. 340
Лимфомалар — ?анжасам ж?не лимфалы? тінні? айма?ты? ісікті аурулары .... 340
Тромбоцитпениялар мен тромбоцитпатиялар ........................................................... 345
Ж?рек-тамыр ж?йесіні? аурулары ......................................................................... 348
Эндокардит ................................................................................................................... 348
Бактериялы? (сепсистік) эндокардит ...................................................................... 348
Париеталды? фибропластикалы эозинфилді эндокардит .................................... 348
Миокардит .................................................................................................................... 349
Идиопатиялы? миокардит ........................................................................................ 349
Ж?рек кемістіктері ....................................................................................................... 351
Ж?ректі? ж?ре болатын кемістіктері ...................................................................... 351
Ж?ректі? тума кемістіктері ...................................................................................... 354
Кардиосклероз .............................................................................................................. 354
Атеросклероз ................................................................................................................ 355
Клиника-морфологиялы? нысандары ..................................................................... 365
Гипертония ауруы ........................................................................................................ 368
Клиника-морфологиялы? нысандары ..................................................................... 374
Ж?ректі? ишемиялы? ауруы ....................................................................................... 377
Миокардты? ишемиялы? дистрофиясы ................................................................. 379
Миокард инфарктісі.................................................................................................. 380
Кардиосклероз .......................................................................................................... 384
Ми тамырларыны? аурулары ...................................................................................... 385
Кардиомиопатиялар ..................................................................................................... 388
Біріншілік (идиопатиялы?) кардиомиопатиялар ................................................... 388
Салдарлы? кардиомиопатиялар ............................................................................... 389
Васкулиттер .................................................................................................................. 390
Ж?йелік васкулиттер ................................................................................................ 390
Бейспецификалы? аортаартериит ....................................................................... 392
Т?йіншекті периартериит .................................................................................... 394
Вегенер гранулематозы ........................................................................................ 395
Облитерациялы тромбангиит .............................................................................. 397
Д?некер тінні? ж?йелік аурулары (ревматизмдік аурулар) ...................................... 397
Ревматизм .................................................................................................................. 398
Ревматоидты? артрит................................................................................................ 404
Бехтерев ауруы .......................................................................................................... 410
Ж?йелік ?ызыл но?та ............................................................................................... 410
Ж?йелік склеродермия ............................................................................................. 417
Т?йіншекті периартериит ........................................................................................ 418
Дерматомиозит .......................................................................................................... 418
Тыныс алу м?шелеріні? аурулары ......................................................................... 420
Жедел бронхит .............................................................................................................. 421
?кпені? ?абынулы? жедел аурулары (жедел пневмониялар) .................................. 422
Мазм?ны 7
Крупті пневмония ..................................................................................................... 423
Бронхпневмония ....................................................................................................... 427
Аралы? пневмония ................................................................................................... 430
?кпені? деструкциялы жедел ?дерістері ................................................................... 431
?кпені? бейспецификалы? созылмалы аурулары .................................................... 432
Созылмалы бронхит ................................................................................................. 434
Бронхэктаздар ........................................................................................................... 435
?кпе эмфиземасы ..................................................................................................... 436
Бронхылы? астма ..................................................................................................... 439
Созылмалы абсцесс .................................................................................................. 440
Созылмалы пневмония ............................................................................................. 441
?кпені? интерстийлік аурулары.............................................................................. 442
Пневмофиброз ........................................................................................................... 444
Пневмокониоздар ......................................................................................................... 444
?кпе карциномасы ....................................................................................................... 445
Плеврит ......................................................................................................................... 451
Ас?азан-ішек жолыны? аурулары .......................................................................... 453
А??а мен ж?т?ынша? аурулары ................................................................................. 453
Сілекей бездеріні? аурулары ....................................................................................... 455
??еш аурулары ............................................................................................................. 455
Ас?азан аурулары ......................................................................................................... 457
Гастрит ....................................................................................................................... 457
Жедел гастрит ....................................................................................................... 458
Созылмалы гастрит .............................................................................................. 459
Ойы? жаралы ауру ............................................................................................... 463
Ас?азан карциномасы .......................................................................................... 469
Ішек аурулары ............................................................................................................... 479
Энтерит ...................................................................................................................... 479
Жедел энтерит ...................................................................................................... 479
Созылмалы энтерит ............................................................................................. 481
Энтеропатиялар......................................................................................................... 483
Уиппл ауруы ......................................................................................................... 483
Колит .......................................................................................................................... 484
Жедел колит .......................................................................................................... 484
Созылмалы колит ................................................................................................. 486
Бейспецификалы? ойы? жаралы колит................................................................... 487
Крон ауруы ................................................................................................................ 489
Аппендицит ............................................................................................................... 490
Ішекті? ісіктері.......................................................................................................... 495
Перитонит .................................................................................................................. 496
Бауыр, ?т ?абы мен ?й?ы безіні? аурулары ......................................................... 498
Бауыр аурулары ............................................................................................................ 498
Гепатоз ....................................................................................................................... 498
Бауырды? токсикалы? дистрофиясы .................................................................. 499
Майлы гепатоз ...................................................................................................... 500
Гепатит ....................................................................................................................... 502
Вирусты? гепатит ................................................................................................. 503
Алкогольдік гепатит ............................................................................................. 510
Бауыр циррозы .......................................................................................................... 512
Бауыр карциномасы .................................................................................................. 519
8 Мазм?ны
?т ?абыны? аурулары .................................................................................................. 520
?й?ы безіні? аурулары ................................................................................................ 521
Б?йрек аурулары ........................................................................................................ 523
Гломерулапатиялар ...................................................................................................... 524
Гломеруланефрит ...................................................................................................... 524
Нефрозды? синдром ................................................................................................. 533
Б?йрек амилоидозы .................................................................................................. 536
Тубулапатиялар ............................................................................................................. 539
Б?йректі? жедел жеткіліксіздігі .............................................................................. 539
Созылмалы тубулапатиялар ..................................................................................... 542
Интерстицийлік нефрит .............................................................................................. 542
Тубула-интерстицийлік нефрит ............................................................................... 542
Пиелонефрит ............................................................................................................. 544
Тасты б?йрек ауруы (нефролитиаз) ............................................................................ 547
Б?йрек поликостозы ..................................................................................................... 548
Нефросклероз ............................................................................................................... 549
Б?йректі? созылмалы жеткіліксіздігі ..................................................................... 551
Б?йректі? ісіктері ......................................................................................................... 552
Жынысты? м?шелер мен с?т безіні? дисгормонды? аурулары ....................... 554
Жынысты? м?шелер мен с?т безіні? аурулары ........................................................ 554
Жынысты? м?шелер мен с?т безіні? ?абынулы? аурулары .................................... 557
Жынысты? м?шелер мен с?т безіні? ісіктері ............................................................ 559
Ж?ктілік пен босан?аннан кейінгі кезе?дерді? аурулары ................................. 563
Ішкі секрециялы? бездерді? аурулары .................................................................. 567
Гипофиз ......................................................................................................................... 567
Б?йрек ?сті безі ............................................................................................................ 569
?ал?анша без ................................................................................................................ 570
?ал?анша ма?ы безі ..................................................................................................... 573
?й?ы безі ...................................................................................................................... 573
?антты диабет ........................................................................................................... 574
Жынысты? бездер ........................................................................................................ 578
Авитаминоздар ........................................................................................................... 579
Рахит .............................................................................................................................. 579
Цинга ............................................................................................................................. 581
Ксерофтальмия ............................................................................................................. 582
Пеллагра ........................................................................................................................ 582
B12 -витамині мен фолий ?ыш?ылыны? тапшылы?ы .............................................. 583
С?йек-б?лшы?ет ж?йесіні? аурулары ................................................................... 584
С?йек ж?йесіні? аурулары .......................................................................................... 584
Паратиреоидты? остеодистрофия ........................................................................... 584
Остеомиелит .............................................................................................................. 586
Гематогендік біріншілік остеомиелит ................................................................ 586
Фиброзды дисплазия ................................................................................................ 587
Остеопетроз ............................................................................................................... 589
Педжет ауруы ............................................................................................................ 591
Буын аурулары .............................................................................................................. 593
Остеоартроз ............................................................................................................... 594
Ревматоидты? артрит................................................................................................ 595
?а??алы? б?лшы?еттерді? аурулары ......................................................................... 595
Мазм?ны 9
Б?лшы?етті? ?ршімелі дистрофиясы ..................................................................... 595
Миастения ................................................................................................................. 597
Орталы? ж?йке ж?йесіні? аурулары ..................................................................... 599
Альцгеймер ауруы ........................................................................................................ 600
Амиотрофиялы? б?йірлік склероз .............................................................................. 602
Шашыранды склероз ................................................................................................... 603
Энцефалиттер ............................................................................................................... 605
Кенелік энцефалит .................................................................................................... 605
Инфекциялы? аурулар ............................................................................................. 607
Вирусты? аурулар......................................................................................................... 610
Bирусты? респирациялы? жедел инфекциялар ..................................................... 611
Грипп ..................................................................................................................... 611
Парагрипп ............................................................................................................. 615
Респирациялы? синцитийлік инфекция ............................................................. 616
Аденовирусты? инфекция ................................................................................... 617
ЖИТС ......................................................................................................................... 619
Шешек........................................................................................................................ 626
??тыру ....................................................................................................................... 628
Риккетсиоздар ............................................................................................................... 629
Эпидемиялы б?ртпе с?зек ....................................................................................... 630
Сирек б?ртпе с?зек ................................................................................................... 634
Ку-?алтырауы ............................................................................................................ 634
Бактериялар ?оздыратын аурулар ............................................................................... 634
Іш с?зегі .................................................................................................................... 635
Сальмонеллездер ...................................................................................................... 639
Дизентерия ................................................................................................................ 639
Иерсиниоз .................................................................................................................. 643
Холера ........................................................................................................................ 644
Оба ............................................................................................................................. 648
Туляремия .................................................................................................................. 650
Бруцеллез ................................................................................................................... 652
К?йдіргі ..................................................................................................................... 654
?айталамалы с?зек ................................................................................................... 655
Туберкулез ................................................................................................................. 657
Біріншілік туберкулез .......................................................................................... 658
Гематогендік туберкулез ...................................................................................... 664
Салдарлы? туберкулез ......................................................................................... 668
Туберкулезді? патоморфозы................................................................................ 673
Сифилис ..................................................................................................................... 673
Висцералды? сифилис ......................................................................................... 676
Тума сифилис ........................................................................................................ 678
Сепсис ........................................................................................................................ 680
Септицемия ........................................................................................................... 683
Септикопиемия ..................................................................................................... 683
Сепсистік (бактериялы?) эндокардит ................................................................. 685
Хрониосепсис ....................................................................................................... 688
Са?ырау??ла?тар дамытатын аурулар (микоздар) .................................................... 689
Дерматомикоздар ...................................................................................................... 689
Висцералды? микоздар ............................................................................................ 689
10 Мазм?ны
С?улелі са?ырау??ла?тар дамытатын аурулар .................................................. 690
Ашыт?ы т?різді ж?не ашыт?ылы? са?ырау??ла?тар
дамытатын аурулар .............................................................................................. 691
Зе? са?ырау??ла?тар дамытатын аурулар ......................................................... 693
Бас?а са?ырау??ла?тар дамытатын аурулар ...................................................... 694
?арапайымдар мен гельминттер дамытатын аурулар .............................................. 694
Малярия ..................................................................................................................... 694
Амебиаз ..................................................................................................................... 696
Балантидиаз ............................................................................................................... 697
Эхинококкоз .............................................................................................................. 698
Цистицеркоз .............................................................................................................. 699
Описторхоз ................................................................................................................ 700
Шистосомоз ............................................................................................................... 701
БАЛАЛЫ? ША? АУРУЛАРЫ ................................................................................ 703
Пренаталды? патология ........................................................................................... 705
Прогенез бен киматогенезді? кезе?дері ж?не за?дылы?тары жайлы ??ым ........... 705
Прогенез бен киматогенез аурулары .......................................................................... 712
Гаметапатиялар ......................................................................................................... 712
Бластопатиялар ......................................................................................................... 714
Эмбриопатиялар ....................................................................................................... 715
Орталы? ж?йке ж?йесіні? тума кемістіктері ..................................................... 717
Ж?ректі? тума кемістіктері ................................................................................. 719
Ас?орыту м?шелеріні? тума кемістіктері .......................................................... 722
?т жолдары мен бауырды? тума кемістіктері ................................................... 725
Б?йректі?, з?ршы?аратын жолдар мен жынысты? м?шелерді? тума
кемістіктері ........................................................................................................... 725
Тыныс алу м?шелеріні? тума кемістіктері ........................................................ 728
С?йек-буын ж?не б?лшы?ет ж?йелеріні? кемістіктері .................................... 729
Фетопатиялар ............................................................................................................ 730
Инфекциялы? фетопатиялар ............................................................................... 731
Бейинфекциялы? фетопатиялар .......................................................................... 732
Бала жолдасыны? патологиясы ............................................................................. 736
Мерзімдік ?згерістері .................................................................................................. 737
?алыптасу кемістіктері................................................................................................ 738
?ан айналымыны? б?зылуы ....................................................................................... 741
?абыну .......................................................................................................................... 742
Плацента жеткіліксіздігі .............................................................................................. 744
Перинаталды? патология ......................................................................................... 745
Шала ту?анды? ж?не кешеуіл ту?анды? .................................................................... 745
Асфиксия (аноксия) ..................................................................................................... 746
Пневмапатиялар ........................................................................................................... 748
Пневмониялар .............................................................................................................. 750
Туу жара?аты ................................................................................................................ 750
Ми ?ан айналамыны? перинаталды? б?зылуы ......................................................... 754
Ми мен оны? ?абы?шаларына ?ан ??йылу ............................................................ 754
?лкен ми сы?арларыны? ишемиялы? за?ымдары ................................................ 756
Жа?а ту?андарды? геморрагиялы? ауруы ................................................................. 757
Жа?а ту?андарды? гемолиздік ауруы ......................................................................... 758
Мазм?ны 11
Балалар инфекциялары ........................................................................................... 762
Герпес-вирусты? аурулар ............................................................................................ 762
Жай герпес ................................................................................................................. 762
Жел шешек ................................................................................................................ 765
Цитомегалия .............................................................................................................. 767
Инфекциялы? мононуклеоз ..................................................................................... 769
РН?-лы вирустар дамытатын аурулар ....................................................................... 772
?ызылша .................................................................................................................... 772
Эпидемиялы паротит ................................................................................................ 775
Бактериялар дамытатын аурулар ................................................................................ 775
Коклюш ...................................................................................................................... 775
Дифтерия ................................................................................................................... 777
Скарлатина ................................................................................................................ 780
Менингококтік инфекция ......................................................................................... 783
Ішектік коли-инфекция ............................................................................................ 786
Ішекті? стафилококтік инфекциясы ....................................................................... 787
Кіндіктік сепсис ........................................................................................................ 788
?арапайымдар дамытатын аурулар ............................................................................ 791
Токсоплазмоз ............................................................................................................. 791
Балалар ісіктері .......................................................................................................... 795
Дизонтогенездік ісіктер ............................................................................................... 797
Тамырлардан туындайтын гамартомалар мен гамартобластомалар .................... 797
К?лдене? жола?ты б?лшы?еттік тіннен туындайтын гамартомалар
мен гамартобластомалар .......................................................................................... 799
Ішкі м?шелерді? гамартобластомалары ................................................................ 800
Тератомалар мен тератобластомалар .......................................................................... 802
Эмбрионны? камбийлік тіндерінен туындайтын ісіктер ......................................... 804
Балаларда ересектер ісіктері типінде дамитын ісіктер ............................................ 806
К?СІПТІК АУРУЛАР ............................................................................................... 808
?ндірістік химиялы? факторларды? ?серінен дамитын к?сіптік аурулар .............. 808
?нерк?сіптік ша?дарды? ?серінен дамитын к?сіптік аурулар (пневмокониоздар) ..... 809
Силикоз ...................................................................................................................... 810
Силикатоздар ............................................................................................................. 814
Асбестоз ................................................................................................................ 815
Талькоз .................................................................................................................. 816
Слюдалы? пневмокониоз ..................................................................................... 817
Металкониоздар ........................................................................................................ 817
Сидероз ................................................................................................................. 817
Алюминоз ............................................................................................................. 818
Бериллиоз .............................................................................................................. 819
Карбокониоздар ........................................................................................................ 820
Антракоз ................................................................................................................ 821
Аралас ша?дардан дамитын пневмокониоздар ..................................................... 822
Органикалы? ша?дардан дамитын пневмокониоздар ........................................... 822
Физикалы? факторларды? ?серінен дамитын к?сіптік аурулар .............................. 823
Кессонды? (декомпрессиялы?) ауру ....................................................................... 823
?ндірістік шуларды? ?серінен дамитын аурулар (шулы? ауру) .......................... 824
Вибрацияны? ?серінен дамитын аурулар (вибрациялы? ауру) ............................ 824
Электр-магниттік радиожиіліктегі тол?ындар ?серінен дамитын аурулар ......... 826
12 Мазм?ны
Ионда?ыш с?улелерді? ?серінен дамитын аурулар (с?улелік ауру) ..................... 827
Тым ?ажумен байланысты дамитын к?сіптік аурулар .............................................. 830
Биологиялы? факторларды? ?серінен дамитын к?сіптік аурулар ........................... 831
ТІС ПЕН ЖА? Ж?ЙЕСІНІ? Ж?НЕ АУЫЗ ?УЫСЫ М?ШЕЛЕРІНІ?
АУРУЛАРЫ ................................................................................................................. 832
Тісті? ?атты тіндеріні? аурулары ............................................................................... 832
Кариес ........................................................................................................................ 832
Бейкариестік за?ымдар ............................................................................................ 836
Тісті? пульпасы мен периапикалды? тіндерді? аурулары ....................................... 838
Пульпаны? салдарлы? ?згерістері .......................................................................... 838
Пульпит ...................................................................................................................... 839
Периодонтит .............................................................................................................. 841
?ызылиек пен пародонтты? аурулары ....................................................................... 843
Гингивит .................................................................................................................... 843
Тістік т?нбалар ......................................................................................................... 844
Пародонтит ................................................................................................................ 844
Пародонтоз ................................................................................................................ 847
Идиопатиялы? ?ршімелі пародонтолиз .................................................................. 848
Пародонтомалар ........................................................................................................ 848
Жа? с?йектеріні? аурулары ......................................................................................... 849
?абынулы? аурулар .................................................................................................. 849
Жа? с?йектеріні? кисталары ................................................................................... 851
Ісікт?різді аурулар ..................................................................................................... 852
Ісіктер......................................................................................................................... 853
Бейодонтогендік ісіктер ....................................................................................... 853
Одонтогендік ісіктер ............................................................................................ 854
Сілекей бездеріні? аурулары ....................................................................................... 858
Сиалоаденит .............................................................................................................. 858
Сілекей бездеріні? тасты ауруы .............................................................................. 859
Бездерді? кисталары................................................................................................. 859
Ісіктер......................................................................................................................... 859
Ісікт?різді аурулар ..................................................................................................... 862
Ерінні?, тілді?, ауыз ?уысыны? ж?мса? тіндеріні? аурулары ............................... 862
Хейлит ....................................................................................................................... 862
Глоссит ....................................................................................................................... 863
Стоматит .................................................................................................................... 863
Ісік алдылы? ?дерістер ............................................................................................. 864
Ісіктер......................................................................................................................... 865
?сынылатын негізгі ?дебиеттер .............................................................................. 866
С?здiк ............................................................................................................................ 867
Атаулар тізімі .............................................................................................................. 958
Штрихкод:   9785970424162
Бумага:   Офсет
Тираж:   3 000
Литературная форма:   Учебно-практическое пособие
Сведения об издании:   5-е издание
Тип иллюстраций:   Черно-белые
Язык:   Казахский
Отзывы
Найти пункт
 Выбрать станцию:
жирным выделены станции, где есть пункты самовывоза
Выбрать пункт:
Поиск по названию улиц:
Подписка 
Введите Reader's код или e-mail
Периодичность
При каждом поступлении товара
Не чаще 1 раза в неделю
Не чаще 1 раза в месяц
Мы перезвоним

Возникли сложности с дозвоном? Оформите заявку, и в течение часа мы перезвоним Вам сами!

Captcha
Обновить
Сообщение об ошибке

Обрамите звездочками (*) место ошибки или опишите саму ошибку.

Скриншот ошибки:

Введите код:*

Captcha
Обновить